9 to 10mm Uniform White Round Australlian South Sea Cultured Pearl Necklace

9 to 10mm Uniform White Round Australlian South Sea Cultured Pearl Necklace