16 to 17mm Uniform White Round Australlian South Sea Cultured Pearl Necklace

16 to 17mm Uniform White Round Australlian South Sea Cultured Pearl Necklace