14 to 15mm Uniform White Round Australlian South Sea Cultured Pearl Necklace

14 to 15mm Uniform White Round Australlian South Sea Cultured Pearl Necklace