13 to 14mm Uniform White Round Australlian South Sea Cultured Pearl Necklace

13 to 14mm Uniform White Round Australlian South Sea Cultured Pearl Necklace