12 to 13mm Uniform White Round Australlian South Sea Cultured Pearl Necklace

12 to 13mm Uniform White Round Australlian South Sea Cultured Pearl Necklace